dissabte, 28 de maig de 2011

Proposta d'activitats

Hola sóc en Jordi Ramió, alumne de 2on de Grau de mestre de Primària. Tot seguit us adjunto la meva proposta que pretén acostar als alumnes diferents exercicis o activitats que podem trobar diàriament a la premsa...Introducció
Aquestes activitats pretenen apropar i  treballar conjuntament les matemàtiques i la llengua. Tot i ser vistos com pols oposats realment estan més lligades del que ens podem pensar, només cal tenir en compte que simplement són dos codis de llenguatge que es poden complementar, i es troben presents en quasi tot el que ens envolta.
Les activitats poden ser realitzades per alumnes de cicle mitjà i/o superior, i es poden treballar individualment o per parelles o grups, com es prefereixi. Un cop els alumnes entenguin la mecànica de cadascuna d’elles en podem modificar el nivell de dificultat i realitzar-ne de noves a partir dels exemples proposats.
Es tracta d’un seguit d’activitats que podem trobar diàriament a diaris, revistes o inclús en revistes especialitzades, les quals han servit de model per a preparar la sessió.
Les competències que treballarem amb aquestes activitats són:
-       Competència comunicativa lingüística i audiovisual
-       Competència matemàtica
Les més obvies al ser la base de la proposta.
-       Competència d’aprendre a aprendre
-       Competència artísitca i cultural
Els alumnes aprendran a veure quines són les seves pròpies habilitats i cercaran estratègies per resoldre les activitats. Podríem considerar els dos codis que es treballen (llengua i matemàtiques) com a fenòmens culturals i alhora ens podem basar en la creativitat per el disseny de noves propostes o exercicis.
Els objectius que es pretenen treballar amb la sessió són:
-       Comprendre correctament el funcionament de les activitats així com adquirir i potenciar les estratègies per a solucionar-les.
-       Consolidar un ús correcte del llenguatge matemàtic en les activitats on es treballa aquest.
-       Operar correctament amb els nombres.
-       Treballar els continguts d’una manera atractiva per als alumnes animant-los a fer noves activitats.
Així doncs podem considerar que el principal objectiu i la fomentació teòrica d’aquesta seqüència serà animar als alumnes a fer unes activitats que els poden enriquir i afavorir a consolidar els propis coneixements d’una manera divertida, tot passejant per el món de la llengua i les matemàtiques a través del joc, no cal oblidar que gràcies al joc podem fomentar uns aprenentatges i estimular i/o animar als alumnes a desenvolupar una iniciativa per fer aquest tipus d’activitats que a més de treballar uns continguts concrets també potencien aspectes com la concentració, la memòria o el càlcul mental.


Activitats proposades i Avaluació

1era Activitat: “MOTOKU”
Metodologia de l’activitat. – Aquesta activitat proposa crear un sudoku sense números. Primerament caldrà explicar el funcionament d’un sudoku (podem portar-ne algun de senzill a tall d’exemple). Un cop realitzada l’explicació passarem a realitzar el motoku (una variant en què substituirem els números per paraules). L’exemple exposat a l’activitat treballa amb una oració, tot i que també es podria fer amb paraules soltes.
Objectius de l’activitat i l’exemple en concret:
-       Conèixer el funcionament d’un sudoku.
-       Treballar la combinatòria. A l’exemple usem 81 combinacions diferents d’una mateixa oració i en el cas concret comprovem que cap d’elles ens mostra l’oració ordenada.
-       Treballar la ordenació de mots que formen una frase i o nombres.
-       Saber avaluar-se (corregir les solucions) tant individualment, com en parella o grups, segons s’hagi escollit de fer l’activitat.

2ona Activitat: “Autodefinit”
Metodologia de l’activitat. – Amb aquesta activitat els alumnes hauran de cercar la solució a partir d’unes definicions per a completar una graella.
Objectius de l’activitat:
-       Aprendre com es completa un autodefinit.
-       Treballar aspectes lingüístics com pot ser la comprensió de les definicions per tal de completar la graella.
-       Fomentar el pensament lògic i la coordinació doncs les paraules s’escriuen en vertical i horitzontal.
-       Saber avaluar-se (corregir les solucions) tant individualment, com en parella o grups, segons s’hagi escollit de fer l’activitat.

3era Activitat: Sopa de Lletres
Metodologia de l’activitat
Aquesta és una activitat que segurament resultarà molt familiar als alumnes doncs és present en moltes activitats que es realitzen a l’escola. Les paraules que hauran de cercar tindran relació amb les matemàtiques.
Objectius de l’activitat:
-       Trobar els objectius o solucions demanades.
-       Potenciar la visualització dels mots i la memòria fotogràfica.
-       Saber avaluar-se (corregir les solucions) tant individualment, com en parella o grups, segons s’hagi escollit de fer l’activitat.              Avaluació:
Les activitats estan pensades perquè cada grup o cada alumne s’avaluï amb les pròpies correccions o solucions de les activitats.
El fet de fer-ho millor o pitjor no hauria d’influenciar per animar als alumnes a que en segueixin fent. A més com he mencionat abans és també interessant plantejar la creació de noves activitats agafant aquestes com a model i poder-les intercanviar entre alumnes o entre classes. 


Activitat 1 : MOTOKU

Una activitat a realitzar pot ser la creació d’un sudoku on en comptes d’utilitzar números utilitzem paraules (mots).
Per a realitzar-lo només hem d’agafar un sudoku resolt i substituir els números per lletres o mots, això sí tenint en compte de no repetir cap lletra o mot per tal de no induir a l’error.
A continuació un exemple amb la frase:
Podem fer sudokus utilitzant mots en comptes de lletres.
Com es pot observar cada paraula té un número assignat.
1   Podem
2          fer
3 sudokus
4 utilitzant
5     mots
6          en
7 comptes
8           de
9 números

fer
comptes
mots
sudokus
números
de
utilitzant
en
podem
en
podem
de
utilitzant
mots
comptes
fer
sudokus
números
números
utilitzant
sudokus
podem
en
fer
comptes
de
mots
de
fer
podem
mots
comptes
sudokus
en
números
utilitzant
comptes
mots
en
fer
utilitzant
números
sudokus
podem
de
utilitzant
sudokus
números
de
podem
en
mots
comptes
fer
sudokus
de
utilitzant
comptes
fer
podem
números
mots
en
podem
números
fer
en
sudokus
mots
de
utilitzant
comptes
mots
en
comptes
números
de
utilitzant
podem
fer
sudokuscomptes
mots
sudokus

de

en
podem


de
utilitzant


fer

números
númerosen
fer

de
mots
de
fer
podem
mots


en
números

comptes
mots

fer
utilitzant
números
sudokussudokus
números

podem
en
mots
comptesutilitzant


podem
números
mots
en
podem


en
sudokus

de

comptes

en

números
de


fer


Segons el nivell de dificultat que hi volem donar, eliminarem més o menys paraules.

Activitat 3 :Sopa de Lletres
M
A
G
R
F
H
D
T
D
H
U
H
F
S
E
D
G
J
B
D
L
X
V
B
E
V
C
V
R
I
T
R
I
P
L
E
N
F
R
V
I
B
F
Y
B
R
M
T
E
I
P

R
F
O
B
H
W
S
S
L
E
W
S
D
M
K
I
T
O
I
E
U
S
L
O
I
D
A
R
C
M
I
Y
Y
N
R
E
J
X
A
G
H
N
H
K
G
E
F
V
C
A
T
E
T
S
E
D
D
G
I
J
L
M
E
S
G
S
E
V
O
E
T
R
Y
R
R
L
R
S

multiplicació
suma
divisor
resta
menys doble
radi
triple
nombre
catets
mes
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada