divendres, 27 de maig de 2011

TREBALL DE PRÀXIES

L'Alícia Camps, l'Alba Garcia i la Laura Millán, del grup B1 de 2n de Grau de Magisteri; us deixem una interessant proposta per treballar les pràxies a l'escola. Aquestes activitats van dirigides als alumnes d' Infantil i primer cicle de Primària i pretenen fer que els alumnes siguin conscients de la importància de la fonètica i la correcta pronuncia quan expressin els seus missatges orals.

A continuació, us presentem les nostres activitats, que esperem que us siguin d'ajut en un futur.
TALLER DE PRÀXIES
És gràcies al llenguatge que els humans som capaços d’estructurar el nostre pensament i regular la nostra conducta. D’aquesta manera podem comprendre la realitat que ens envolta i influir o modificar-la.
Per això creiem fonamental l’estimulació del llenguatge oral els primers anys de vida dels nostres infants, ja que és entre els dos i quatre anys, que els nens i nenes adquireixen el sistema fonològic (té unes pautes generals, però pot variar segons la maduració i el ritme d’aprenentatge de cadascú).
No és estrany trobar a les nostres aules alumnes amb dificultats articulatòries, que en alguns casos fan que el llenguatge sigui il·legible. Sovint són dificultats passatgeres que solen desaparèixer amb el temps, i se les coneix com dislàlies evolutives. Però si persisteixen més enllà dels cinc anys poden considerar-se patològiques.
Una dislàlia està provocada quan els músculs de la boca i la mandíbula no tenen una bona tonicitat, és a dir, que no estan ben treballats i no coordinen entre sí. Això té conseqüències a l’hora de la pronúncia d’un o varis fonemes.
Amb aquest treball de contes el que pretenem és crear material propi per poder treballar les pràxies amb els nens i nenes de cicle infantil i inicial, que són els moments claus per detectar problemes logopèdics.
A més, despertar la importància de treballar i detectar les dislàlies, i si es creu necessari (sobretot a partir dels 7 anys) derivar-ho al logopeda, per així evitar problemes en anys posteriors.
La metodologia es basa en els contes, fent així un treball lúdic i actiu, i que li dóna un enfocament atractiu i significatiu als alumnes.

OBJECTIUS
·        Desenvolupar les habilitats de memòria auditiva, a partir de seqüències de sorolls i sons del llenguatge.
·        Participar i mostrar escolta activa en situacions habituals de comunicació.
·        Exercitar l’habilitat dels nens a superar distraccions i formes de pronunciació diferents mentre escolten el que es diu.
·        Adonar-se que els gestos també transmeten significats.
·        Utilitzar cançons de cara a augmentar la consciencia dels patrons sonors de la parla.
·        Utilitzar estratègies per fer-se comprendre i comprendre els altres, amb imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu apropiats.
·        Utilitzar instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà per enregistrar, escoltar i parlar.
·        Aquesta activitat és dirigida a alumnes de Cicle Inicial, ja que treballem les pràxies i és bo incidir-hi a aquesta edat, per acostumar-los a la exercitació de tots els sons amb tot el que això comporta, alhora que és el moment oportú per detectar possibles errors o dificultats.

SEQÜENCIACIÓ DIDÀCTICA
·        Comencem passant el vídeo per escalfar els músculs miofacials. Els nens, per imitació de l’animal, repeteixen. (En aquest cas, serà un gat que durà a terme els diferents exercicis)
·        Passem a explicar el conte que toca per la sessió. Són contes interactius on la mestra demana la col·laboració dels alumnes per fer les pràxies.
Cada conte consta de:
1.    Les làmines de les escenes
2.    La fitxa de la mestra (on hi ha el conte explicat i les pràxies que es treballen)
3.    La programació i seqüència didàctica
·        Hi haurà també una llibreta de pràxies per endur-se a casa, la qual els servirà per practicar als alumnes que mostrin més dificultats a l’hora de realitzar les pràxies.


VÍDEO PER ESCALFAR ELS MÚSCULS MIOFACIALS
CONTE LOGOPÈDIC: EL GALL PORUC
Aquí teniu l'enllaç que us portarà al conte i les pràxies que es treballen.

CONTE: EL GALL PORUC                     TALLER DE PRÀXIES

OBJECTIUS DIDÀCTICS
-         Respectar les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).
-         Mostrar interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.
-         Conèixer les característiques i comportaments d'alguns animals en contextos diversos: com són, com s'alimenten, on viuen, com es relacionen.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES
-         Comunicativa, lingüística i audiovisual.
-         Coneixement i interacció amb el món físic.


ACTIVITATS D’ESCOLTA ACTIVA

ABANS
DURANT
DESPRÉS

Activar coneixements previs
·        Animals de granja
·        On viuen
·        Aliments i productes

·        Parar per repetir els sons
·        Expressar molt les onomatopeies
·        Fomentar la participació
·        Fer preguntes d’anticipació

· Reconeixement dels sons dels animals que apareixen al conte
· Discriminació d’animals de la granja i la selva
· Diferencial el sentit literal i l’interpretatiu de diferents frases fetes

MATERIAL
·        Làmines del conte
·        CD sons
·        Làmines de frases fetes


TEMPORALITZACIÓ

ABANS
DURANT
DESPRÉS

Donarem el temps suficient perquè els alumnes reflexionin, facin deduccions i pensin sobre el que saben dels animals de la granja.
Aprox.: 15 minuts

Explicarem el conte prenent especial atenció a les pràxies i fomentant que tots els alumnes hi participin.
Aprox.: 15 minuts

Aprofitant la temàtica del conte continuarem treballant sobre els animals, no només de la granja sinó també de la selva.
A partir de les frases fetes, parlarem amb els nens del significat literal i la seva comparació amb la realitat.
Aprox.: 25 minuts


ESPAIS
Per explicar el conte és recomanable fer-ho en un espai on la mestre tingui a prop a tots els nens i nenes per poder-los veure bé les cares, per adonar-se dels problemes d’articulació que puguin tenir i per interactuar amb ells perquè s’involucrin en el conte.AVALUACIÓ
Farem una avaluació de l’oral per intentar detectar els casos que presentin dislàlies o algun trastorn de l’articulació de la parla. L’objectiu és prevenir, i si és necessari passar el cas al logopeda.

Ens guiarem per la següent taula, que indica l’adquisició de cada fonema de la llengua parlada:

2 anys
a, e, i, o, u, b, h, m, n, p, ua/w
3 anys
d, g, k, ny
4 anys
f, l, r, s, y
5 anys
ch, sh, j, u, z
6 anys
rr, ll

La dislàlia pot referir-se a qualsevol fonema, però els més freqüents en català són:
-         Sigmatisme: /s/
-         Rolacisme: /r/ i /ſ/, que s’intercanvia per /l/ o /d/
-         Lambdacisme: /l/ es substitueix per /d/ o /n/D’altra banda, tot i no ser l’objectiu principal de l’activitat ens fixarem en:

MOLT BÉ
LI COSTA
GENS
Sintetitza i estructura bé el seu missatge.
Adapta el to de veu, l’entonació, el gest... al seu missatge.
Sap esperar el seu torn de paraula i respecte el dels altres.
Mostra respecte i interès pel que diuen els companys.

MATERIAL
LÀMINES DEL CONTE: EL GALL PORUC

SONS DELS ANIMALS
CONTE LOGOPÈDIC: VERDURA PER DINAR!
Aquí teniu l'enllaç que us portarà al conte i a les pràxies que es treballen.


CONTE LOGOPÈDIC: VERDURA PER DINAR!


CONTE: VERDURA PER DINAR!             TALLER DE PRÀXIES

OBJECTIUS DIDÀCTICS
-         Respectar les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).
-         Mostrar interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.
-         Aprendre a valorar el que tenim i la nostra situació privilegiada en el món.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
-         Comunicativa, lingüística i audiovisual.
-         Ssocial i ciutadana


ACTIVITATS D’ESCOLTA ACTIVA

ABANS
DURANT
DESPRÉS

Activar coneixements previs
·   Conversar sobre els hàbits i rutines amb la família

·         Parar atenció en les pràxies i els sons
·         Utilizar molts gestos d’expressió
·         Fomentar la participación
·         Fer preguntes d’anticipació
·         Donar i demanar feedback

  VALORS
·         Està bé llençar el menjar?
·         Enfadar-se amb la mare quan ella es preocupa per nosaltres?
·         Reconèixer els errors
·         Demanar perdó

MATERIAL
·         Làmines de les accions amb familia
·         Làmines del conte
·         Plat fons i aigua

TEMPORALITZACIÓ

ABANS
DURANT
DESPRÉS

Donarem el temps suficient perquè els alumnes reflexionin,  i pensin els propis hàbits i rutines en família.
Aprox.: 15 minuts

Explicarem el conte prenent especial atenció a les pràxies i fomentant que tots els alumnes hi participin.
Aprox.: 15 minuts

Aprofitant la temàtica del conte treballarem els valors que hem especificat més amunt. Creiem que són molt importants pel dia a dia dels nostres alumnes, a més de ser essencials per a una educació per al desenvolupament i la pau.
Aprox.: 25 minuts


ESPAIS
Per explicar el conte és recomanable fer-ho en un espai on la mestre tingui a prop a tots els nens i nenes per poder-los veure bé les cares, per adonar-se dels problemes d’articulació que puguin tenir i per interactuar amb ells perquè s’involucrin en el conte.
AVALUACIÓ
Farem una avaluació de l’oral per intentar detectar els casos que presentin dislàlies o algun trastorn de l’articulació de la parla. L’objectiu és prevenir, i si és necessari passar el cas al logopeda.

Ens guiarem per la següent taula, que indica l’adquisició de cada fonema de la llengua parlada:

2 anys
a, e, i, o, u, b, h, m, n, p, ua/w
3 anys
d, g, k, ny
4 anys
f, l, r, s, y
5 anys
ch, sh, j, u, z
6 anys
rr, ll

La dislàlia pot referir-se a qualsevol fonema, però els més freqüents en català són:
-         Sigmatisme: /s/
-         Rolacisme: /r/ i /ſ/, que s’intercanvia per /l/ o /d/
-         Lambdacisme: /l/ es substitueix per /d/ o /n/
D’altra banda, tot i no ser l’objectiu principal de l’activitat ens fixarem en:

MOLT BÉ
LI COSTA
GENS
Sintetitza i estructura bé el seu missatge.
Adapta el to de veu, l’entonació, el gest... al seu missatge.
Sap esperar el seu torn de paraula i respecte el dels altres.
Mostra respecte i interès pel que diuen els companys.
MATERIAL
LÀMINES DEL CONTE: VERDURA PER DINAR!

LÀMINES DE LES ACCIONS AMB FAMÍLIA


LLIBRETA DE PRÀXIES
Aquesta llibreta va destinada als alumnes que presentin més dificultats en els exercicis realitzats amb tot el grup- classe.
Aquestes pràxies específiques per aquests alumnes, són només activitats per reforçar els músculs miofacials, però en cap cas, serveix com a tractament per problemes logopèdics.
ACTIVITATS DE REFLEXIÓ METALINGÜÍSTICA
A continuació plantegem unes altres activitats, que no fan estricta referència a les pràxies, sinó que pretenen fer una reflexió sobre l’ús de la llengua.

ACTIVITAT RELACIONADA AMB EL CONTE “EL GALL PORUC”
Aquesta activitat, està pensada per fer veure la dificultats de comprensió i comunicació que neixen a arrel de les diferències lingüístiques (idioma, cultura, pronuncia, ...). L’activitat consisteix en intentar explicar una frase o situació simulant que ells són l’animal, per tant, hauran de fer servir les onomatopeies corresponents a cada animal i s’hauran d’ajudar de les entonacions i el llenguatge no verbal.
  
Ahir vaig jugar a pilota.
Quina hora és?
Tinc 7 anys.
M’agrada llegir!
Menjaré un plàtan.


*Recordem els animals que sortien al conte, i amb els que podrem jugar per fer l’activitat:
 • Gall
 • Gallina
 • Porc
 • Cavall
 • Ase
 • Llop
 • Vaca
 • Ovella

ACTIVITAT RELACIONADA AMB EL CONTE “VERDURA PER DINAR!”
Amb la següent activitat, els alumnes s’adonaran de la dificultat que presenta comprendre un missatge quan hi ha algun tipus d’interferència en el codi. I per això, els nens hauran de llegir les següents frases, canviant les vocals com es veu a l’exemple següent:
Els dilluns l’esperava verdura per dinar:
Als dallans l’asparava vardara par danar.
Els dellens l’espereve verdere per dener.
Ils dillins l’ispirivi virdiri pir dinir.
Ols dollons l’osporovo vordoro por donor.
Uls dulluns l’uspuruvu vurduru pur dunur.
El nen baixava cada dia a esmorzar corrents.
Tirava part del dinar al plat d’en Pelut.
El nen, li va dir a la mare que ja no l’estimava.
Esperava que la mare li expliqués un conte.
Va plantar-li un petó ben gran a la mare.

* Variacions de l’activitat:
 • Dir les frases tapant-se la boca amb la mà
 • Amb soroll de fons, intentar dir una frase a veure qui és capaç d’entendre-la
 • Dir les frases el més fluix possible
 • Vocalitzar les frases sense emetre so (els altres alumnes hauran de llegir els llavis
BIBLIOGRAFIA COMENTADABlog d’una mestra que ha realitzat aquest treball de contes logopèdics. Ella ho centra a l’educació infantil, però l’objectiu és el mateix, detectar possibles problemes de forma interactiva.Aquesta web descriu els problemes que provoca una dislàlia, i els motius pels quals han aparegut. Interessant perquè pot servir d’informatiu als pares per tal d’evitar aquestes males pràctiques i ser conscients de possibles causants.Aquests dos enllaços, el primer és un blog, el segon un visionat de youtube, parlen d’un treball d’exercicis miofacials de tots els músculs de la boca per tal d’exercitar aquests. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada